TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për vitin 2018

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për vitin 2018 u dominua në masën 70.60% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 29.40% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 87.80% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë, i takojnë transaksioneve të kryera në bono thesari. 

Të dhënat statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë për vitin 2018 flasin për një dominim të transaksioneve “Blerje në tregun primar” dhe “Shlyerje e vlerës nominale në maturim” përkatësisht me 48.55% dhe 34.56% kundrejt volumit të përgjithshëm.

Pjesëmarrja në tregun sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për vitin 2018, dominohet nga investitorët individualë, të cilët kryejnë 98.85% të të gjitha transaksioneve në këtë treg.

Grafik: Letra me vlerë të Qeverisë për vitin 2018     

*

  1. Blerje në tregun primar
  2. Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar
  3. Blerje para afatit të maturimit
  4. Vendosje e bonos si kolateral
  5. Shlyerje e vlerës nominale në maturim

Dy grupet e transaksioneve B dhe C

Transaksioni i llojit Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar” gjatë vitit 2018, ka pasur një rritje prej 484 milionë lekë ose 10.32% krahasuar me vitin 2017. Ndërkohë edhe numri i transaksioneve është rritur në masën 0.68%. 

Transaksioni i llojit Blerje para afatit të maturimit” gjatë vitit 2018, ka pasur një rritje prej 694 milionë lekë ose 27.00% dhe gjithashtu, një rritje në numrin e transaksioneve në masën 0.10%, krahasuar me vitin 2017.

Vihet re një rritje në vlerë absolute e totalit të transaksioneve të llojit B dhe C të marra së bashku me rreth 1,177 milionë lekë, krahasuar me vitin 2017.

AMF