TEKST
+100%-

Tregu Kryesor


tregjet-ne-alse

Tregu Kryesor është një segment i tregut ALSE, ku tregtohen ata tituj që plotësojnë – së bashku me plotësimin e kushteve për listimin në Tregun Hyrës – edhe kriteret shtesë për klasifikimin e tyre në Tregun Kryesor, siç përcaktohet nga Rregullorja e ALSE, ndërkohë që Emetuesit e tyre respektojnë detyrimin për publikimin e informacionit në përputhje me Ligjet Kombëtare, si dhe angazhohen për të përmbushur detyrimet shtesë të publikimit të informacionit sipas Rregullores së ALSE.