TEKST
+100%-

Tregu Hyrës


tregjet-ne-alse

Tregu Hyrës është një segment i tregut ALSE, ku kuotohen dhe tregtohen ata tituj që përmbushin kushtet për listim, siç përcaktohet në Seksionin 6.6 të Rregullores së ALSE, ndërkohë që dhe Aplikanti për listim përmbush detyrimet sipas Ligjeve Kombëtare.