TEKST
+100%-

Organizimi i Asamblesë së Aksionerëve

KREU / SHËRBIMET / LISTIMI / VEPRIMET KORPORATIVE / ORGANIZIMI I ASAMBLESË SË AKSIONERËVE

Organizimi i Asamblesë së Aksionerëve


Sipas ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, shoqëritë aksionare duhet të organizojnë mbledhjen e Asamblesë së Aksionarëve të paktën një herë në vit. Gjatë mbledhjes së Asamblesë së Aksionarëve, drejtuesit i prezantojnë raportin vjetor aksionarëve lidhur me performancën dhe strategjitë e kompanisë. Gjitashtu në Asamblenë e Aksionarëve miratohet Këshilli Mbikëqyrës i kompanisë.