TEKST
+100%-

Komisionet e Anëtarësimit

KREU / SHËRBIMET / ANËTARËSIMI / KOMISIONET E ANËTARËSIMIT

Komisionet e Anëtarësimit


 

Tarifa totale për Firmat e Brokerimit (fikse)

wdt_ID Kategoritë e Anëtarësimit në ALSE Dorëzim Aplikimi Anëtarësim Tregtim Akses në ETS Total
1 Anëtar në Tituj të Emetuar nga Qeveria (GSM) 7,000 189,000 35,000 105,000 336,000
2 Anëtar në Titujt e Borxhit (DSM) 7,000 294,000 70,000 210,000 581,000
3 Anëtar në Titujt e Kapitalit (ESM) 7,000 294,000 49,000 168,000 518,000
4 Anëtar në Tituj të Tjerë (OSM) 7,000 224,000 28,000 147,000 406,000
5 Anëtar në të Gjithë Titujt (ASM) 7,000 434,000 105,000 315,000 861,000
Shënim: Tarifat janë të shprehura në Lek dhe pa TVSH


Tarifat e Tregtimit (variabël)

wdt_ID Shpjegimi Titujt e Kapitalit Tituj e Borxhit Qeveritar Titujt e Borxhit Privat* Titujt e Fondeve të Investimit Tituj të Tjerë
1 Tarifë Fikse për Urdhrat e Ekzekutuar 100 100 100 100
2 Komision mbi Urdhrat Normal të Ekzekutuar 0.10% 0.02% 0.08% 0.08%
3 Komision mbi tregtimin në Bllok 0.08% 0.01% 0.07% 0.07%
4 Komisione mbi Tregtimin e Kryqëzuar të panegociuar 0.10% 0.02% 0.08% 0.08%
5 Komisione mbi Tregtimin e Kryqëzuar të negociuar 0.20% 0.02% 0.15% 0.15%
6 Komisione mbi tregtimin jashtë burse 0.20% 0.02% 0.15% 0.15%
7 Komision mbi Volumin e Tregtimit 0.02% 0.001% 0.30% 0.20%
* Komisionet për Titujt e Borxhit Privat janë për t’u përcaktuar
Shënim:
– Tarifat janë të shprehura në Lek dhe pa TVSH.
– Tarifa fikse aplikohet mbi çdo transaksion të ekzekutar.
– Komisionet në % aplikohen mbi vlerën e tregtuar të çdo transaksioni të ekzekutuar.
– Komisioni mbi volumin e tregtimit është vjetor dhe aplikohet % mbi totalin e transaksioneve vjetore   të ekzekutuara në Bursë nga Anëtari.