TEKST
+100%-

RREGULLORET E BSH

KREU / KUADRI LIGJOR / RREGULLORET E BSH

Rregulloret e Bankës së Shqipërisë


Marrëveshje midis Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave për organizimin e ankandeve të titujve të shtetit shqiptar, shlyerjen e veprimeve, dhe mbajtjen e regjistrit të këtyre titujve

Udhëzim për emetimin nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë të obligacioneve në formë regjistrimi

Udhëzim për emetimin nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë e bonove të thesarit në formë regjistrimi