TEKST
+100%-

Shoqëritë Komisionere dhe Këshilltarët e Investimeve

KREU / KUADRI LIGJOR / RREGULLORET E AMF / SHOQËRITË KOMISIONERE DHE KËSHILLTARËT E INVESTIMEVE

Shoqëritë Komisionere dhe Këshilltarët e Investimeve


Rregullore nr. 165, datë 23.12.2008 "Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/ Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve"

Kjo rregullore përcakton dokumentacionin shoqërues të kërkesës dhe kriteret për licencim për veprimtari të tregtimit…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 23/12/2008

Materiali i plotë

Rregullore nr. 115, datë 11.09.2008 "Mbi përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive dhe të librit të transaksioneve"

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive të cilat duhen të mbahen nga…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/09/2008

Materiali i plotë

Rregullore nr. 41, datë 28.05.2009 "Mbi likuiditetin minimal të shoqërive të brokerimit të letrave me vlerë"

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së balancimit të aseteve likuide me detyrimet me afat…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/05/2009

Materiali i plotë

Rregullore nr. 68, datë 27.07.2009 "Mbi përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare në fushën e letrave me vlerë"

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave në lidhje me përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 27/07/2009

Materiali i plotë

Rregullore nr. 74, datë 28.08.2009 "Mbi përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të veprimtarisë tregtare të shoqërive komisionere në letrat me vlerë"

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të raportit të veprimtarisë tregtare për shoqëritë…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/08/2009

Materiali i plotë

Vendim nr. 55, datë 30.03.2011 "Për njohjen e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë"

Objekti i këtij vendimi është njohja e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 30/03/2011

Materiali i plotë