TEKST
+100%-

Emetuesit e Letrave me Vlerë


Rregullore nr. 42, datë 28.05.2009 "Mbi detyrimin e emetuesit për informimin e publikut mbi faktet me rëndësi materiale"

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së dhënies dhe të përmbajtjes së informacionit…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/05/2009

Materiali i plotë

Rregullore për formularin e kërkesës së miratimit të prospektit

Kjo rregullore përcakton mënyrën e aplikimit për marrjen e miratimit të prospektit për emetimin e obligacioneve me ofertë private dhe publike, si dhe dokumentacionin përkatës.

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/05/2009

Materiali i plotë