TEKST
+100%-

Bursa e Titujve dhe Tregjet e Tjera të Titujve

KREU / KUADRI LIGJOR / RREGULLORET E AMF / BURSA E TITUJVE DHE TREGJET E TJERA TË TITUJVE

Bursa e Titujve dhe Tregjet e Tjera të Titujve


Rregullore nr. 120, datë 02.10.2008 "Mbi licencimin dhe mbikëqyrjen e bursës së titujve"

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të parashikojë kushtet, kërkesat dhe proçedurat për licencimin e shoqërisë.

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 02/10/2008

Materiali i plotë

Rregullore nr. 22, datë 26.03.2009 "Për tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë së RSH-së"

Objekt i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i rregullave për funksionimin dhe mbikëqyrjen e tregut me pakicë të…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 26/03/2009

Materiali i plotë

Rregullore nr. 160, datë 21.11.2012 "Për kushtet e organizimit dhe funksionimit të platformës shumëpalëshe të tregtimit – MTF"

Objekt i kësaj rregullore është përcaktimi i kushteve për organizimin dhe funksionimin e Platformës Shumëpalëshe…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 21/11/2012

Materiali i plotë

Rregullore nr. 155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementëve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre”

Objekt i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura nga Autoriteti, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 23/12/2014

Materiali i plotë