TEKST
+100%-

Udhëzimet e ALSE


Udhëzim Mbi Mënyrën e Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes së Transakioneve në Bursën ALSE

Në bazë të Kapitullit 4 të Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, ky udhëzim përcakton mënyrën e Tregtimit të Titujve në Sistemin ETS: Ditët dhe Oraret e Tregtimit, Ciklet e Tregtimit, Llojet e Transaksioneve, Kufijtë e Çmimeve.

Miratuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 4, datë 07.11.2017
Ndryshuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 23.03.2018
Ndryshuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.22, datë 22.11.2018

Materiali i plotë

Udhëzim Mbi Procedurat e Dështimit në Shlyerjen e Transaksioneve të Titujve të Borxhit të Qeverisë në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE

Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i procedurave që ndiqen nga Bursa ALSE, kujdestarët e titujve, firmat e brokerimit si dhe palët e tjera në lidhje me rastin e dështimit (defualt) të realizimit korrekt të procedurave të klerimit dhe shlyerjes së transaksioneve në vlera monetare (cash) dhe në tituj.

Miratuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 22.11.2018

Materiali i plotë