TEKST
+100%-

Rregulloret e ALSE


Rregullorja e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE

Kjo Rregullore mbulon nga pikpamja rregullative procesin e Anëtarësimit, Tregtimit, Klerimit, Shlyerjes, Listimit/Kuotimit, Arbitrazhin, Monitorimin dhe Kodin e Sjelljes të Operatorëve në Bursë….

Miratoi Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Vendimi nr. 91, datë 13/06/2018

Materiali i plotë

Rregullore për Mbikëqyrjen dhe Monitorimin në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE

Kjo rregullore ka për qëllim të krijojë kushtet për një proçes të drejtë, transparent, të vazhdueshëm, të
verifikueshëm dhe efikas të tregtimit të instrumentave financiarë në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE
nëpërmjet mbikëqyrjes efikase dhe monitorimit të vazhdueshëm të tregut dhe pjesëmarrësve të tregut.

Miratoi Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Vendimi nr. 165, datë 31/08/2018

Materiali i plotë