TEKST
+100%-

Rregulloret e ALSE


Rregullorja e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE

Kjo Rregullore mbulon nga pikpamja rregullative procesin e Anëtarësimit, Tregtimit, Klerimit, Shlyerjes, Listimit/Kuotimit, Arbitrazhin, Monitorimin dhe Kodin e Sjelljes të Operatorëve në Bursë….

Miratoi Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Vendimi nr. 91, datë 13/06/2018

Materiali i plotë

Rregullore për Mbikëqyrjen dhe Monitorimin në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE

Kjo rregullore ka për qëllim të krijojë kushtet për një proçes të drejtë, transparent, të vazhdueshëm, të
verifikueshëm dhe efikas të tregtimit të instrumentave financiarë në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE
nëpërmjet mbikëqyrjes efikase dhe monitorimit të vazhdueshëm të tregut dhe pjesëmarrësve të tregut.

Miratoi Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Vendimi nr. 165, datë 31/08/2018

Materiali i plotë

Rregullore Kodifikimi në Sistemin Elektronik të Tregtimit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE

Objekti i kësaj rregulloreje është krijimi i standardeve dhe rregullave për mënyrën e kodifikimit në Sistemin ETS të: Anëtarëve të ALSE, Mbikëqyrësve dhe Vëzhguesve të jashtëm të tregut, Brokerave Fizikë, Emetuesve, titujt e të cilëve do të listohen në ALSE, Titujve që do të listohen në ALSE, Llogarive të tregtimit, Çertifikatave të Përdoruesëve të ETS, Skedulit të tregtimit.

Miratuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.15, datë 23.03.2018
Ndryshuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.22, datë 22.11.2018

Materiali i plotë