TEKST
+100%-

Ligjet


Ligji nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt"

Objekti i Ligjit:

Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe kushtet për emetimin e titujve,
tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin…
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 27/03/2008

Materiali i plotë

Ligji nr. 10 158, datë 15.10.2009 "Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore"

Objekti i Ligjit:

Ligji për Obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore ka si qëllim përmirësimin e bazës ligjore…
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 20/11/2009

Materiali i plotë

Ligji nr. 10 198, datë 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"

Objekti i Ligjit

Ndryshuar nga: Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për …

Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 15/01/2010

Materiali i plotë

Ligji nr. 10 236, datë 18.02.2010 "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"

Objekti i Ligjit

Ky ligj përcakton rregullat, që lidhen me kushtet dhe procedurat për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike…

Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 02/04/2010
Materiali i plotë