TEKST
+100%-

Ligjet


Ligji nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt"

Objekti i Ligjit:

Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe kushtet për emetimin e titujve,
tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin…
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 27/03/2008

Materiali i plotë

Ligji nr. 10 158, datë 15.10.2009 "Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore"

Objekti i Ligjit:

Ligji për Obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore ka si qëllim përmirësimin e bazës ligjore…
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 20/11/2009

Materiali i plotë

Ligji Nr.56/2020, datë 30.04.2020 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"

Objekti i Ligjit

Ky ligj rregullon:

a) themelimin, regjistrimin dhe veprimtarinë e shoqërive administruese të fondeve, të shoqërive administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike dhe të shoqërive administruese të fondeve të investimeve alternative, në Republikën e Shqipërisë;….

Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 20/06/2020

Materiali i plotë

Ligji nr. 10 236, datë 18.02.2010 "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"

Objekti i Ligjit

Ky ligj përcakton rregullat, që lidhen me kushtet dhe procedurat për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike…

Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 02/04/2010
Materiali i plotë