TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Hyjnë në fuqi rregulloret e reja që plotësojnë kuadrin rregullativ në ALSE

Në vijim të punës për plotësimin e kuadrit rregullativ, Bursa Shqiptare e Titujve ALSE publikon rregullore dhe udhëzues që kanë hyrë automatikisht në fuqi sipas vendimit datë 24.04.2018, Nr. 80 “ Për miratimin e shtesës dhe disa ndryshimeve në Rregulloren Nr.120 datë 02.10.2010 “Për licensimin dhe mbikëqyrjen e Bursës së Titujve”, e ndryshuar të Bordit të Autoritetit të Mikëqyrjes Financiare.

Në këto rregullore dhe udhëzues përfshihen:

  1. Rregullorja e Kodifikimit (i ndryshuar) – Kjo rregullore përcakton mënyrën e kodifikimit (identifikimit) në bursë të emetuesve, anëtarëve, titujve si dhe pjesmarrësve të tjerë të tregut;

       (Për më shumë klikoni këtu)

  1. Udhëzuesi mbi mënyrën e Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes së Transaksioneve në Bursë (i ndryshuar) – Ky udhëzues përcakton mënyrën e tregtimit në bursën ALSE, ditët dhe oraret e tregtimit, ciklet e tregtimit, llojet e transaksioneve, kufijtë e cmimeve si edhe mënyrën e klerimit dhe shlyerjes së titujve Qeveritarë;

       (Për më shumë klikoni këtu)

  1. Udhëzuesi i procedurave mbi Dështimin e Shlyerjes së Transaksioneve në ALSE – Ky udhëzues përcakton procedurat që do të ndiqën nga Bursa ALSE, kujdestarët e titujve, shoqëritë komisionere si dhe palët e tjera në lidhje me rastet e dështimit të klerimit dhe shlyerjes së transaksioneve në vlera monetare (cash) dhe/ose në tituj.

       (Për më shumë klikoni këtu)

Gjithashtu kanë hyrë në fuqi edhe Rregullorja e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit së bashku me Rregulloren e Informacionit Konfidencial në Bursën ALSE.