TEKST
+100%-

ALSE

KREU / ALSE

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE