TEKST
+100%-

Issuers of Securities


Rregullore nr. 42, datë 28.05.2009 "Mbi detyrimin e emetuesit për informimin e publikut mbi faktet me rëndësi materiale"

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së dhënies dhe të përmbajtjes të informacionit…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/05/2009

Entire document