TEKST
+100%-
Albanian Securities Exchange
ALSE
where your investments
have value
READ MORE
Financial Transparence
is the key to a successful business
READ MORE
We are here for you
we will assist you in listing and
quoting titles
READ MORE
The Bell Tolls
for those who believe in the magic of the stock market
READ MORE
The Stock Market
Warren Buffet
is a device for transferring money
from the impatient to the patient
READ MORE
Your Savings
win value in the stock market
READ MORE
The key to making money
is stocks is not to get scared out of them
Peter Lynch
READ MORE
No price is
too low for the market of Bears
too high for the market of Bulls
READ MORE
Emotions are
your worst enemy in the stock market
Don Hays
READ MORE
Albanian Securities Exchange
ALSE
where your investments
have value
READ MORE
Financial Transparence
is the key to a successful business
READ MORE
We are here for you
we will assist you in listing and
quoting titles
READ MORE
The Bell Tolls
for those who believe in the
magic of the stock market
READ MORE
The Stock Market
Warren Buffet
is a device for transferring money
from the impatient to the patient
READ MORE
Your Savings
win value in the stock market
READ MORE
The key to making money
in stocks is not to get scared out of them
Peter Lynch
READ MORE
No price is
too low for the market of Bears
too high for the market of bulls
READ MORE
Emotions are
your worst enemy in the stock market
Don Hays
READ MORE
Albanian Securities Exchange
ALSE
the place where your investments gain value
READ MORE
Financial Transparence
is the key to a successful business
READ MORE
We are here for you
we will assist you in listing and quoting titles
READ MORE
The Bell Tolls
for those who believe in the magic of the stock market
READ MORE
The Stock Market
Warren Buffet
is a device for transferring money from the impatient to the patient
READ MORE
Your Savings
win value in the stock market
READ MORE
The key to making money
in stocks is not to get scared out of them
Peter Lynch
READ MORE
No price is
too low for the market of Bears, too high for the market of Bulls
READ MORE
Emotions are
your worst enemy in the stock market
Don Hays
READ MORE

General News

News from Issuers

ALSE News

Interview

Articles

News from the Market

21.01.2020

Market Data on 21.01.2020

17.01.2020

Open Lecture with students of University of New York Tirana in the premises of Albanian Securities Exchnage with topic “Financial Markets and Stock Exchange”

17.01.2020

Reported Transaction (OTC) on 17.01.2020

16.01.2020

Albanian Securities Exchange trains students participant in the #YOUARECREDINS program organized from Credins Bank

25.03.2019

Albania sells 3.4 bln leks (27.1 mln euro) of 5-yr T-notes – table

10.12.2018

Credins Bank ready for next issue of private bonds

25.10.2018

Secondary Market Development – Pilot Project with 5-Year Bonds

05.10.2018

Buyers of the Eurobond of Albania – From Goldman Sachs and JP Morgan to the pension funds of Finland and France

21.01.2020

Market Data on 21.01.2020

17.01.2020

Open Lecture with students of University of New York Tirana in the premises of Albanian Securities Exchnage with topic “Financial Markets and Stock Exchange”

17.01.2020

Reported Transaction (OTC) on 17.01.2020

16.01.2020

Market Data on 16.01.2020

14.01.2020

Market Data on 14.01.2020

09.01.2020

Investment alternatives for Albanian Citizens

02.05.2019

2019 to be year of truth for Albania’s new securities exchange

15.10.2018

Top 100 Companies According Profit 2017

24.04.2018

INTERVIEW – Albanian Securities Exchange hopes for OSHEE IPO in 2018

02.05.2019

2019 to be year of truth for Albania’s new securities exchange

15.10.2018

Top 100 Companies According Profit 2017

24.04.2018

INTERVIEW – Albanian Securities Exchange hopes for OSHEE IPO in 2018

19.03.2018

Wind of Change in Capital Market

15.01.2019

Credins and ABI extend the brokerage license to trade private company securities

08.01.2020

Interest Rates decline – 10 year Government T-Bonds start even the year 2020 with decline

20.12.2018

Zagreb Stock Exchange acquires stake in Macedonian Stock Exchange

07.11.2019

The Stock Exchange is ready. Bank of Albania licenses the central depository ALREG as payment operator

Trading Day

tregtimi-web-small
01

TRADING

TRADING

This is the principal task of ALSE as a mechanism that enables the matching of supply and demand for securities trading through its ETS electronic system…

READ MORE →
02

LISTING

LISTING

It is related to the process of registering on the ALSE’s official list, the potential issuers who primarily want to raise capital through private placements and/or public offers…

READ MORE →
03

MEMBERS

MEMBERS

Securities in ALSE will be traded only by the members of the Exchange,which are also financial intermediaries according to the legislation in power…

READ MORE →
investitoret-web-small
04

INVESTORS

INVESTORS

What does ALSE offer to investors?
People and businesses also try to increase the money supply they have at certain times. For this reason, they try to make different investments which can be either…

READ MORE →

TRADING

ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit të saj elektronik ETS…

READ MORE →

LISTING

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

READ MORE →

MEMBERSHIP

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës, të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

READ MORE →

INVESTORS

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tëpërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…

READ MORE →