TEKST
+100%-
Albanian Securities Exchange
ALSE
where your investments
have value
READ MORE
Financial Transparence
is the key to a successful business
READ MORE
We are here for you
we will assist you in listing and
quoting titles
READ MORE
The Bell Tolls
for those who believe in the magic of the stock market
READ MORE
The Stock Market
Warren Buffet
is a device for transferring money
from the impatient to the patient
READ MORE
Your Savings
win value in the stock market
READ MORE
The key to making money
is stocks is not to get scared out of them
Peter Lynch
READ MORE
No price is
too low for the market of Bears
too high for the market of Bulls
READ MORE
Emotions are
your worst enemy in the stock market
Don Hays
READ MORE
Albanian Securities Exchange
ALSE
where your investments
have value
READ MORE
Financial Transparence
is the key to a successful business
READ MORE
We are here for you
we will assist you in listing and
quoting titles
READ MORE
The Bell Tolls
for those who believe in the
magic of the stock market
READ MORE
The Stock Market
Warren Buffet
is a device for transferring money
from the impatient to the patient
READ MORE
Your Savings
win value in the stock market
READ MORE
The key to making money
in stocks is not to get scared out of them
Peter Lynch
READ MORE
No price is
too low for the market of Bears
too high for the market of bulls
READ MORE
Emotions are
your worst enemy in the stock market
Don Hays
READ MORE
Albanian Securities Exchange
ALSE
where your investments have value
READ MORE
Financial Transparence
is the key to a successful business
READ MORE
We are here for you
we will assist you in listing and quoting titles
READ MORE
The Bell Tolls
for those who believe in the magic of the stock market
READ MORE
The Stock Market
Warren Buffet
is a device for transferring money from the impatient to the patient
READ MORE
Your Savings
win value in the stock market
READ MORE
The key to making money
in stocks is not to get scared out of them
Peter Lynch
READ MORE
No price is
too low for the market of Bears, too high for the market of Bulls
READ MORE
Emotions are
your worst enemy in the stock market
Don Hays
READ MORE

General News

ALSE News

News from Issuers

Interview

Articles

News from the Market

06.12.2018

Market Data on 06.12.2018

04.12.2018

Market Data on 04.12.2018

03.12.2018

Monthly Statistical Report November 2018

27.11.2018

Reported Transaction (OTC) on 27.11.2018

06.12.2018

Market Data on 06.12.2018

04.12.2018

Market Data on 04.12.2018

03.12.2018

Monthly Statistical Report November 2018

27.11.2018

Reported Transaction (OTC) on 27.11.2018

23.11.2018

Announcement for changes on the schedule of trading calendar on ALSE

25.10.2018

Secondary Market Development – Pilot Project with 5-Year Bonds

05.10.2018

Buyers of the Eurobond of Albania – From Goldman Sachs and JP Morgan to the pension funds of Finland and France

04.10.2018

World Bank assesses Eurobond – Successful issuance, growing confidence in Albanian economy

15.10.2018

Top 100 Companies According Profit 2017

24.04.2018

INTERVIEW – Albanian Securities Exchange hopes for OSHEE IPO in 2018

19.03.2018

Wind of Change in Capital Market

15.10.2018

Top 100 Companies According Profit 2017

24.04.2018

INTERVIEW – Albanian Securities Exchange hopes for OSHEE IPO in 2018

19.03.2018

Wind of Change in Capital Market

20.11.2018

Albania: Staff Concluding Statement of the 2018 Article IV Mission

15.11.2018

Regional Cooperation Council (RCC): Region’s economies need to improve legislation on capital markets, focusing on protection of investors

04.10.2018

World Bank: Albania, the highest growth in region for 2018

Trading Day

Winners

Losers

tregtimi-web-small
01

TRADING

TRADING

This is the principal task of ALSE as a mechanism that enables the matching of supply and demand for securities trading through its ETS electronic system…

READ MORE →
02

LISTING

LISTING

It is related to the process of registering on the ALSE’s official list, the potential issuers who primarily want to raise capital through private placements and/or public offers…

READ MORE →
03

MEMBERS

MEMBERS

Securities in ALSE will be traded only by the members of the Exchange,which are also financial intermediaries according to the legislation in power…

READ MORE →
investitoret-web-small
04

INVESTORS

INVESTORS

What does ALSE offer to investors?
People and businesses also try to increase the money supply they have at certain times. For this reason, they try to make different investments which can be either…

READ MORE →

TRADING

ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit të saj elektronik ETS…

READ MORE →

LISTING

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

READ MORE →

MEMBERSHIP

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës, të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

READ MORE →

INVESTORS

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tëpërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…

READ MORE →